Senet Düzenleme Kuralları, Senet nasıl doldurulur

 

BONO ÖRNEĞİ

 

 

   Keşide Tarihi          Keşide Yeri            Ödeme Günü                     Tutar                       No.

 ______________      ____________       _______________      ________________        ______                                                                                                                  

 

                         Düzenleme             Düzenleme                                         Senette Belirtilen Tutar

                         Tarihi                     Yeri

                                                                                                  Vade

 

İşbu emre muharrer senet mukabilinde …………………………. tarihinde T.İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ne yukarıda yazılı ……………………………  USD/EURO/JPY/GBP ödeyeceğiz. Bedeli nakden ahzolunmuştur.

Ödenecek Miktar(Yazıyla ve rakamla yazılmışsa aynı                          

olmalı.Yoksa yazıyla yazılan miktara itibar olunur

Yazı ile çeşitli tutarlara yer verilmişse değeri az olana iti-

bar edilir.Ayrıca 250 Dolar veya Türk lirası geçersizdir.

Doğru olanı 250 Dolar veya Türk Lirasındaki karşılığı olmalı.

İhtilaf vukuunda Ankara mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleriz.

 

Borçlu

___________________

İsim                              :

Adres                           :                         Düzenleyen

Vergi Dairesi No.          :

 

FİRMA KAŞESİ VE YETKİLİ İMZALAR

 

 

KEŞİDECİYE AVALİMİZDİR.                                           Aval veren, borçlu gibi sorumludur.

………………………… Bankası                                                 Senet üzerine imza atabileceği gibi

(Aval Bankası Vergi Dairesi  ve No.)                                    ayrı bir alonj üzerine de imza atabilir.

Not:Ciro senedin arkasına atılmalıdır.Ön yüze

Yetkili İmzalar                                                atılan imza ciro için olduğu açıklanmamışsa

                                                                              Aval hükmündedir.

 

 

 

Bononun Şekil Şartları

 

Açılama;

TK. m 688 ‘ de şekil şartları düzenlenmiştir.Bonodaki ilişki ……Ödeyiniz şeklindeki bir münasebetten doğar.Bono da ikili bir ilişki vardır.Poliçedeki gibi muhatap yer almaz.Türkiye’de bono uygulaması daha yaygındır.Poliçeyi, genel olarak sigorta şirketleri kullanır.Ancak TK’nu poliçeye daha çok yer vermiştir.Bonoya çoğu kanun maddesi kıyasen uygulanır.Ayrıca bonolar da poliçeler gibi nama yazılabilir, ancak hamiline yazılamazlar.

 

Gerekli Unsurlar;

-Bono yada emre muharrer senet kelimesi

-Kayıtsız şartsız ödeme vaadi(Mesela, dava konusu bono dairenin teslimi karşılığı ödeme şartına bağlanamaz yada bononun ödenmesi kiralananı boşlatma şartına bağlanamaz.Bu durum Yargıtay kararlarında da aynı şekilde bononun geçersizliğine sebep olmuştur.)

-Vade

-Kime ve kimin adına ödenecekse onun adı soyadı, yani lehtar.(Çünkü bonolar hamiline düzenlenemez.)

 

-Ödeme yeri(Yazılmamışsa düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır ve aynı zamanda düzenleyenin ikametgahı sayılır.Düzenleme yeride gösterilmemişse, düzenleyenin adı soyadı yanında bulunan yer, ödeme yeri sayılır.)

-Senedin düzenlendiği gün ve yer.(Yukarıda dediğimiz gibi düzenlendiği yer gösterilmeyen bono, düzenleyenin adı soyadı yanındaki yerdir.)

-Senedi düzenleyenin imzası.(Bonoda düzenleyenin sadece imzanın bulunması da yeterlidir.Ad soyadı yazılmamış olması bonoyu geçersiz hale getirmez.)