Category Archives: İş Hukuku


İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİNİN HAK SAHİPLERİNE ÖDENEN TAZMİNAT

İş Hukuku ozgurgunes

EŞ ve ÇOCUKLARA GELİR BAĞLANMASI MADDE 23 – (Değişik: 1753 – 21.6.1973) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır : I – Ölen sigortalının 88’inci madde gereğince tespit edilecek yıllık kazancının % 70’inin; A) (Değişik: 3168 – 20.3.1985) Dul eşine % 50’si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75’i, B) (20 […]

İŞ KAZASI NEDENİYLE HİZMET AKDİNİN FESHİ

İş Hukuku ozgurgunes

T. C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2009/9-592 E.N , 2010/35 K.N. İlgili Kavramlar FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI SENDİKAYA ÜYE OLUP OLMAMA HÜRRİYETİNİN TEMİNATI İçtihat Metni Taraflar arasındaki “feshin geçersizliği ve işe iade”  davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 6. İş Mahkemesince davanın   reddine  dair verilen  24.01.2008    gün ve   2007/453 E-2008/10 […]

İş Kazası Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davası

İş Hukuku ozgurgunes

  Yargıtay kararlarında sıkça belirtildiği gibi “ İş kazasından dolayı işverene karşı açılacak maddi tazminat davaları, SSK. tarafından yapılan yardımlar ve  bağlanan gelirlerle karşılanmayan zararın giderilmesi  ilkesine dayanır.” Bu nedenle, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu’na olayın bildirilip bildirilmediği ve Kurum’ca olayın bir iş kazası sayılıp sayılmadığı mahkemece araştırılacak  ve bunun sonucu davacılara SSK.ca gelir bağlanıp bağlanmayacağı  saptanacak, eğer […]

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Alma

İş Hukuku ozgurgunes

  İŞÇİ SÖzleŞmeyİ Kendİsİ Feshedİyorsa (İstİfa Edİyorsa) Ya Da İŞ SÖzleŞmesİ SÖzleŞme SÜresİnİn Bİtmesİ İle Sona ErmİŞse İŞÇİ Kidem Tazmİnatina Hak Kazanamaz.aksİ Durumun SÖz Konusu Olmasi Durumunda (ve Tabİ İŞÇİnİn 1 Yildan Fazla ÇaliŞmasi Varsa) Kidem Tazmİnatina Hak Kazanabİlİr. Bu Durumda Da SÖz Konusu İŞÇİnİn Kidem Tazmİnati Almamasi Gerekİr

İstifa Sonrası Kıdem Tazminatı Alma

İş Hukuku ozgurgunes

A-TANIMI Kıdem tazminatı, bir işçinin işverene bağlılığı, sadakati ve emeği karşılığı geçen sürelerin toplamına denk gelen tazminat hakkıdır. 1475 sayılı İş Kanununun 14.maddesinde gösterilen Kıdem esasına bağlı özel bir tazminat türüdür. Tek işverene bağlı olmak üzere; değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışması olan işçi, iş sözleşmesini kanunda  öngörülen koşullarda sona erdirmesi halinde KIDEM TAZMİNATI ‘nı almaya […]

İşçi Alacağı Davası İşçi Alacak Davaları

İş Hukuku ozgurgunes

  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 23.02.2011 T., Esas: 2011/628, Karar: 2011/3205: “…Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, eşlerin evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını […]

İş Mahkemesi Davaları, İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku ozgurgunes

  T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/5421 Karar: 2010/5958 Karar Tarihi: 04.03.2010 ÖZET: Somut olayda, ibranamede ödenen miktar 6.446.000.000.TL. olarak gösterilmiş, bu ödemenin hangi alacağa karşılık, ne miktarda olduğu açıklanmadan söz konusu ödemenin kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, maaş alacağı karşılığı olduğu belirtilmiştir. Bu durumda mahsup işleminin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekir. (4857 […]

İş Sosyal Güvenlik Hukuku İş avukatları Ankara

İş Hukuku ozgurgunes

    BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMIN SINIRLARI       Madde 12 – Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.   Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman […]

İşçi Tazminatı Nasıl Hesaplanır-Ödeme Süresi

İş Hukuku ozgurgunes

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ve KIDEM TAZMİNATI (I)   İş mevzuatına 22.5.2003 Tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte yeni düzenlemeler getirilmiştir.   Yazımızın ilk bölümünde genel hatlarıyla iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi, ikinci bölümünde ise kıdem tazminatı irdelenecektir.   1 – İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ   Temel olarak belirsiz süreli iş sözleşmeleri […]

İşe İade Davaları Kararı İşçi İş İade Davaları

İş Hukuku ozgurgunes

I- MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER 1- GÖREVLİ MAHKEME: Kuşkusuz İş Mahkemesidir. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesidir. Örn: Ankara’nın Elmadağ ilçesinde işyeri olan bir işçi için görevli mahkeme İş Mahkemesi sıfatıyla Elmadağ Asliye Hukuk Mahkemesidir. 2- YETKİLİ MAHKEME: 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 5.maddesine göre işverenin ikametgahı sayılan yer mahkemesi (Ticaret Sicil Kaydının bulunduğu yer) veya işçinin […]